<
Trang chủ » Tra từ
capturer  
['kæpt∫ərə]
danh từ
  • người bắt giữ, người bắt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt