<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
capitaine  
danh từ giống đực
  • (quân sự) đại uý
  • (hàng hải) thuyền trưởng
  • (thể dục thể thao) đội trưởng, thủ quân
đội trưởng một đội bóng đá
  • (văn học) thủ lĩnh quân sự, tướng
các vị thủ lĩnh quân sự có danh tiếng thời xưa
  • người đứng đầu (một xí nghiệp)
người đứng đầu một xí nghiệp công nghiệp
  • (động vật học) cá nhụ
  • (sử học) quan hầu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt