<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
campagne  
danh từ giống cái
 • nông thôn, đồng ruộng
nghỉ cuối tuần ở vùng nông thôn
công việc đồng áng
 • chiến dịch
 • mùa, vụ, đợt; đợt vận động, đợt khảo sát
mùa đánh cá biển
đợt vận động bầu cử
đợt khảo sát khoa học
   • (tiếng lóng, biệt ngữ) vào tù vài ngày
   • (tiếng lóng, biệt ngữ) lừa bịp ai
   • hoạt động
trí tưởng tượng đang hoạt động
bắt đầu công việc; khởi sự
đi tìm (cái gì)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt