<
Trang chủ » Tra từ
Cộng đồng châu Âu  
[Cộng đồng châu Âu]
  • European Community; EC
EC membership
Products must comply with EC standards
November 1, 1993: The Maastricht Treaty on European union comes into force; the European Community becomes the European Union (EU).
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt