<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cố gắng hết sức  
  • 巴巴结结 <勤奋;艰辛。>
  • 好好儿 <尽力地;尽情地;耐心地。>
  • 尽量 <力求在一范围内达到最大的限度。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt