<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Briticism  
['britisizm]
Cách viết khác : britishism ['briti∫izm]
danh từ
  • từ ngữ đặc Anh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt