<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bonheur  
danh từ giống đực
 • sự sung sướng, hạnh phúc
mang lại hạnh phúc cho ai
 • sự may mắn
nó may mắn được tai qua nạn khỏi
phản nghĩa Malheur ; malchance ; échec , inquiétude , peine
   • (một cách) thành công
   • chăng hay chớ, không chủ định
   • khó thế nào cũng thành công
   • cực lạc
   • thành công vì gặp may
   • được lòng ta xót xa lòng người
   • may mắn, may sao
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt