<
Trang chủ » Tra từ
bloc  
[blɔk]
danh từ
  • (chính trị) khối
khối các đảng phái tả
khối đồng bảng Anh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt