<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
blâme  
danh từ giống đực
  • sự chê trách
bị chê trách
chê trách ai
  • sự khiển trách
khiển trách một học sinh
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt