<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bienfait  
danh từ giống đực
  • việc thiện; ân huệ
dồn ân huệ cho ai
  • tác dụng tốt, lợi ích
lợi ích của văn minh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt