<
Trang chủ » Tra từ
being  
['bi:iη]
danh từ
  • sinh vật
con người
  • sự tồn tại; sự sống
tồn tại; sống
  • bản chất; thể chất (con người)
      • đấng chí tôn Thượng đế
tính từ
  • hiện tại, hiện nay
trong thời gian hiện nay, trong thời gian này
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt