<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
beaucoup  
phó từ
 • nhiều lắm
mưa nhiều
nó yêu lao động
tôi có nhiều bạn
có nhiều tiền
đại từ
 • nhiều người; nhiều việc; nhiều cái
nhiều người đồng ý với chúng ta
nó có nhiều việc phải làm
phản nghĩa Peu . Rien . Aucun , nul . Personne
   • cách xa, khác xa
   • là khá lắm, là may lắm
gặp được một người bạn chân chính là may lắm
   • còn xa mới
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt