<
Trang chủ » Tra từ
bateau  
[bæ'tou]
danh từ, số nhiều bateaux
  • thuyền đáy bằng (chạy trên sông Bắc Mỹ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt