<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
banquier  
danh từ
  • chủ ngân hàng
  • (đánh bài) (đánh cờ) nhà cái
      • là người cung cấp tiền cho ai
danh từ giống đực
  • tàu đánh cá ở bãi ngầm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt