<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bain  
danh từ giống đực
 • sự tắm
tắm nước nóng
sự tắm hơi
sự tắm biển
đi tắm biển
sự tắm nắng
quần áo tắm
khăn tắm
phòng tắm, nhà tắm
 • nước tắm
làm nóng nước tắm
 • chậu tắm, bồn tắm
vào bồn tắm
ra khỏi bồn tắm
 • ( số nhiều) nhà tắm
nhà tắm công cộng
 • ( số nhiều) nơi tắm, bãi tắm (ở biển, ở các suối nước nóng)
   • sự trà trộn vào đám đông
ngài tổng thống đã trà trộn vào đám đông
   • tống cổ ai đi
   • (thân mật) bị liên can
   • (thân mật) tham gia vào (việc gì)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt