<
Trang chủ » Tra từ
bên cạnh  
[bên cạnh]
  • next; adjacent; neighbouring
Adjacent house
They sat side by side
  • to
The Vietnamese delegation to the United Nations
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt