<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bénéfice  
danh từ giống đực
  • lợi; quyền lợi
lợi do tuổi tác
  • lời, lãi
bán có lãi
  • (tôn giáo) lộc (hưởng theo chức vị tôn giáo); thánh chức có lộc
  • (sử học) quyền sở hữu lãnh địa
      • để giúp cho
      • với điều kiện là phải kiểm lại
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt