<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bâtir  
ngoại động từ
 • xây dựng, kiến thiết
xây dựng một ngôi nhà
xây dựng cơ nghiệp
 • khâu lược
   • xây lâu đài trên cát (đưa ra những dự án (dự định) viển vông)
   • xây dựng trên cát (trên một nền móng không chắc)
   • đất (dành cho) xây dựng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt