<
Trang chủ » Tra từ
bày tỏ  
[bày tỏ]
  • to make clear; to formulate; to express; to show
To make clear one's feelings
To express one's ideas
To show/express one's gratitude towards somebody for something
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt