<
Trang chủ » Tra từ
  
[bà]
  • grandmother
Grand-aunt
  • madam; lady
Ladies and gentlemen
  • I (used by a grandmother addressing her grandchild)
  • you (used by a grandchild addressing his/her grandmother)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt