<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
avantager  
ngoại động từ
  • ưu đãi
được thiên nhiên ưu đãi
  • làm nổi lên (vẻ đẹp...)
  • (luật học, pháp lý) cho phần hơn
cho một người thừa kế được hưởng phần trội hơn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt