<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
autrui  
đại từ
  • người khác
làm việc vì hạnh phúc của người khác
ăn cắp của người khác
      • "đừng gây cho người khác những điều mà bạn không muốn người ta gây ra cho bạn"
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt