<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
auteur  
danh từ giống đực
  • người sáng tạo, người sinh ra
người sáng tạo ra một phát minh
  • người gây nên, thủ phạm
người gây nên một tai nạn
nó không nhận mình là kẻ thủ ác
thủ phạm chính
  • tác giả
bản quyền tác giả
tác giả của một tiểu thuyết
tác giả của một bộ phim
  • nhà văn
một nhà văn nữ, một nữ văn sĩ
      • thượng đế, chúa trời
      • cha mẹ tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt