<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
aucun  
tính từ
  • không... nào, không... gì
không một người nào
chẳng có tài gì
từ này không có trong từ điển nào cả
chẳng chút nghi ngờ nào cả
  • (văn học) bất cứ
nó yêu cô ta hơn bất cứ ai
đại từ
  • không ai; không người nào
không người nào trong bọn chúng có mặt
  • bất cứ ai trong bọn
nó làm việc nhiều hơn bất cứ ai trong các bạn của nó
      • (văn chương) có người (cũng (như) quelques - uns )
có người nói
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt