<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
atteindre  
ngoại động từ
  • ném trúng, bắt trúng
ném đá trúng ai
bắn trúng con chim
  • tác hại đến, tác động đến
chẳng có gì tác động được đến nó, nó phớt tất
  • gặp
tôi đã gặp được anh ta tại nhà
  • với tới, tới, đến, đạt
lên tới đỉnh
xuống tới đáy
ta sẽ tới Hà Nội trước khi đêm xuống
đạt mục đích
đạt tới giới hạn.
nước sông đã lên tới mức báo động
nội động từ
  • (văn học) đạt tới
đạt tới mức hoàn thiện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt