<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
attaquer  
ngoại động từ
  • tấn công
tấn công địch
tấn công bất ngờ
  • công kích
công kích một thiếu sót
công kích sự nổi tiếng của ai
công kích một chính sách
  • (luật) kiện
kiện ai
phản nghĩa Défendre , protéger
  • ăn mòn, phá hỏng
gì ăn mòn sắt
  • tìm cách khắc phục một khó khăn
bắt đầu một công việc
  • (thân mật) bắt đầu ăn
bắt đầu ăn món pho mát
  • (nghĩa cũ) bắt đầu
bắt đầu một bài diễn văn (bắt đầu nói)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt