<
Trang chủ » Tra từ
association  
[ə,sousi'ei∫n]
danh từ
  • sự kết hợp, sự liên hợp, sự liên kết; sự liên đới
  • sự kết giao, sự giao thiệp
  • sự liên tưởng
  • hội, hội liên hiệp; đoàn thể, công ty
điều lệ của một công ty trách nhiệm hữu hạn
  • (sinh vật học) quần hợp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt