<
Trang chủ » Tra từ
artillery  
[ɑ:'tiləri]
danh từ
  • (quân sự) pháo
trọng pháo
  • pháo binh
  • khoa nghiên cứu việc sử dụng pháo
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt