<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
appeler  
ngoại động từ
 • gọi, kêu gọi
gọi từ xa
gọi con chó
kêu cứu
có người gọi anh ở dây nói
hắn đã kêu gọi sự giúp đỡ của ông ấy
 • gọi là
đó là cái mà người ta gọi là điều ngốc!
gọi đích danh sự vật (chứ không nói nhẹ đi)
 • gọi (đến), mời (đến); gọi tòng quân; gọi ra tòa
mời thầy thuốc
gọi xe taxi đến
gọi ra toà làm chứng
gọi nhập ngũ, gọi tòng quân
 • gọi tên, đặt tên
họ sẽ đặt tên cho con gái sắp đẻ của họ là Hoa
 • cử
cử ai vào một chức vụ
 • đòi hỏi
một vấn đề đòi hỏi ta phải toàn tâm chú ý
 • khiến cho đáng, làm cho có đủ tư cách
những đức tính đó khiến cho anh ta đáng giữ chức vụ ấy
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thách (đấu gươm...)
   • ác giả ác báo
   • hoạ vô đơn chí
nội động từ
   • phó thác vào
tôi phó thác vào sự sáng suốt của ngài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt