<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
America  
[ə'merikə]
danh từ
  • (địa lý) châu Mỹ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt