<
Trang chủ » Tra từ
ambassador  
[æm'bæsədə]
danh từ
  • nhà ngoại giao của nước này được cử sang nước khác làm đại diện thường trú hoặc trong một phái bộ đặc biệt; đại sứ
Đại sứ Anh tại Việt Nam
đại sứ đặc mệnh toàn quyền
đại diện cho ai, là sứ giả của ai
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt