<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
alors  
phó từ
 • lúc bấy giờ, lúc đó
những phong tục lúc đó
những người thời bấy giờ
 • thế thì, vậy thì, vậy nên
thế thì ta đừng nói đến việc ấy nữa
ngày hôm nay không có tàu hoả, vậy nên tôi đã đến bằng xe hơi
   • thế bây giờ phải làm gì nào?
   • thế rồi ra sao? thế rồi sao nữa?
   • trong khi, khi mà
trong khi anh ốm
   • tuy rằng, mặc dầu
anh đã làm việc ấy, mặc dù tôi đã cấm anh
   • thế thì sao?
   • đến lúc đó
   • (thân mật) vô lí, không thể được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt