<
Trang chủ » Tra từ
allied  
[æ'laid, 'ælaid]
tính từ
  • liên minh, đồng minh
các cường quốc đồng minh
một hiệp hội liên kết thương mại
Việc gia tăng tội phạm bạo lực gắn liền với sự gia tăng nạn
chó nhà và chó sói là hai loài có quan hệ thân thuộc với nhau
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt