<
Trang chủ » Tra từ
aliment  
['ælimənt]
danh từ
  • đồ ăn
  • sự cấp dưỡng; sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần
ngoại động từ
  • cho ăn, nuôi dưỡng
  • cấp dưỡng; giúp đỡ về vật chất và tinh thần
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt