<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
aile  
danh từ giống cái
 • cánh
cánh chim
lông cánh
cánh bướm
cánh sâu bọ
cú vỗ cánh của chim
cánh giương ra
cánh máy bay
 • cánh, chái
cánh trái của một đạo quân
chái bên trái của ngôi nhà
cánh hữu của một chính đảng
 • (thể thao) biên; cánh
tả biên; cánh trái
hữu biên; cánh phải
 • sự che chở
dưới sự che chở của mẹ
đồng âm Ale , elle
   • vành mũi
   • ở trong tình thế bất lợi, mất hết sức lực
   • say xỉn
   • nguy ngập; lụn bại; ốm
   • chuệch choạc; suy sụp
   • triệt phương tiện hoạt động của ai
   • tự lực cánh sinh
   • chưa đủ lông đủ cánh đã đòi bay bổng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt