<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
agir  
nội động từ
  • hành động
hành động nhẹ dạ
"Nous sommes nés pour agir " (Montaigne)
chúng ta sinh ra là để hành động
đã đến lúc hành động
chính đức tin tạo cho con người sự hăng hái cần phải có để hành động
hành động nhân danh một đảng phái
  • tác động
lửa tác động đến kim loại
  • can thiệp
can thiệp với giám đốc (về việc gì)
  • cư xử
cư xử như một người trọng danh dự/như một người đàng hoàng
hắn đã cư xử tệ bạc với họ
  • có hiệu lực
vị thuốc này ít hiệu lực
  • kiện, kiện cáo
kiện về mặt hộ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt