<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
affaiblir  
ngoại động từ
  • làm yếu đi, làm giảm
kiêng cữ thành yếu người
làm cho phe đối lập yếu đi
làm cho tinh thần sa sút
  • (nghệ thuật) làm cho bớt rõ nét, làm nhạt đi
làm nhạt màu
làm nhạt nét tương phản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt