<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
adresse  
danh từ giống cái
  • địa chỉ
đổi địa chỉ
nhầm địa chỉ
tôi quên ghi địa chỉ trên phong bì
sổ ghi địa chỉ
  • thư thỉnh nguyện (của quốc hội gửi cho vua)
  • sự khéo léo
sự khéo tay
sự khéo léo của một nhà ảo thuật
trò quỷ thuật
  • (tin học) địa chỉ (một vị trí chính xác trong hệ máy tính được định danh bởi một tên, một con số, hoặc một nhãn mã. Người sử dụng hoặc chương trình có thể xác định địa chỉ này).
      • đối với ai, vì ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt