<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
accès  
danh từ giống đực
 • lối vào
lối vào cảng.
 • quyền được vào
quyền được vào một ngành
cho phép vào
 • sự tiếp xúc, khả năng tiếp xúc
dễ tiếp xúc, dễ gần
 • cơn
cơn sốt
cơn giận
sự truy cập trực tiếp / ngẫu nhiên
 • sự truy cập, truy xuất dữ liệu, thông tin
sự truy cập trực tiếp
thời gian truy cập thông tin
   • được vào, được tiếp xúc
được vào cung điện
nước Lào không có đường ra biển
   • từng cơn, từng lúc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt