<
Trang chủ » Tra từ
aberrant  
[æ'berənt]
tính từ
  • lầm lạc
  • (sinh vật học) khác thường
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt