<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
8-bit computer  
Tin học
  • máy tính 8 bit Máy tính dùng bộ xử lý trung tâm ( CPU) có bus dữ liệu 8 bít, và xử lý một byte (tám bit) thông tin cùng một lúc. Khi nói một máy 8 -bit người ta muốn ám chỉ kích cở từ (đơn vị xử lý cơ bản) của bộ vi xử lý của nó.; hoặc thông thường hơn, muốn ám chỉ đến số lượng bit được truyền một lần trên bus dữ liệu của máy tính (tức lộ trình dữ liệu truyền tải thông tin vào/ra bộ vi xử lý). Do đó, bộ vi xử lý 8 -bit có kích cở từ là 8 bit hay 1 byte; một bus dữ liệu 8 -bit có 8 tuyến dữ liệu, vì thế nó tải thông tin thông qua một hệ thống theo các loạt mỗi lần 8 bit Các bộ xử lý đầu tiên dùng cho máy tính cá nhân như các loại công nghệ MOS 6502, Intel 8080 và Zilog Z- 80 đã được lắp đặt trong các máy tính 8 bit như Apple II, MSAI 8080, và commondore 64. Hàng triệu máy tính loại này vẫn đang còn được sử dụng trong giáo dục và các gia đình, nhưng phần mềm trong các lĩnh vực chuyên dụng và kinh doanh chỉ được soạn sẵn cho các máy tính cá nhân loại 16 bit và 32 bit như IBM PC và Apple Macintosh. Xem central processing unit - CPU , CP/M , data bus , và microprosessor
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt