<
Trang chủ » Tra từ
râu  
[râu]
  • beard
Bushy beard
To trim one's beard
  • antenna
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt