<
Trang chủ » Tra từ
ứng dụng  
[ứng dụng]
  • to apply
  • (tin học) application
To test new versions of software applications
  • applied
Applied science/mathematics
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt