<
Trang chủ » Tra từ
ứng cử viên  
[ứng cử viên]
  • candidate (in an election)
Presidential candidate
Parliamentary candidate
      • List of candidates; slate; ticket
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt