<
Trang chủ » Tra từ
ở tù  
[ở tù]
  • to be in jail/prison/quod
To serve life sentence; to do life
How long has he been in jail?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt