<
Trang chủ » Tra từ
ưu đãi  
[ưu đãi]
  • to give special/preferential treatment; to favour; to advantage
To get/enjoy preferential treatment
To be favoured by nature
To favour A over B
  • preferential; concessionary
Preferential/special price
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt