<
Trang chủ » Tra từ
ơi  
[ơi]
  • Hey, hello
Hey baby, wake up!
  • Yes, here I am
Hey, dad! - Yes, here I am
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt