<
Trang chủ » Tra từ
đin  
[đin]
  • (vật lý) (tiếng Pháp gọi là Dyne) dyne (a centimeter-gram-second unit of force, equal to the force required to impart an acceleration of one centimeter per second per second to a mass of one gram)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt