<
Trang chủ » Tra từ
điều ước  
[điều ước]
  • treaty
Điều ước Versailles
The Versailles Treaty
  • wish
The fairy gave her three wishes
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt