<
Trang chủ » Tra từ
đừ  
[đừ]
  • To death, extremely.
Dead tired, dog-tired.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt